Sosiaaliala YAMK

Opintomatkalla Yhdysvalloissa: Jane Addams – Hull Housen perustaja ja asukas vuosina 1889-935

Vierailimme USA:n opintomatkallamme 3.10.2013 sateisena aamuna talossa, jota kutsutaan Hull Houseksi. Kyseinen talo sijaitsi samalla kadulla, kuin hostellimmekin, osoitteessa 800 S Halsted St., Chicago, IL.  Hull Housen taloon, joka nykyisin on talon toiminnasta kertova museo, oli kerätty kuvia ja talon historiaa valottavia tekstejä sekä huonekaluja ja muuta talon ajan hengen mukaista materiaalia. Museo muistutti kävijöilleen Hull Housen perustaneen ja siellä asuneen Jane Addamsin tekemästä työstä ja siitä, kuinka tärkeää on jatkaa hänen viitoittamallaan tiellä. Vaikka talon perustamisesta on aikaa 124 vuotta, samat ongelmat ja yhteiskunnan kohtaamat haasteet ovat edelleen sosiaalityön arkea.

Hull house

 Jane Addams oli yhdysvaltalainen sosiaalipoliitikko ja rauhanaktivisti, joka sai ensimmäisenä amerikkalaisena naisena Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1931. Addams voidaan rinnastaa sellaisiin amerikkalaisiin suurmiehiin kuin Abraham Lincoln & Martin Luther King Jr.

 Hull House niminen setlementti perustettiin Chicagoon vuonna 1889, Jane Addamsin ja Ellen Gates Starrin toimesta. He saivat idean setlementistä vierailleessaan vuonna 1887 englannissa, mihin oli perustettu Toynbee Hall niminen setlementti. Setlementti tarkoittaa asettumista asumaan naapuruston keskelle (to settle down). Setlementin ideologiaan kuuluu tasa-arvoinen auttaminen, niin että apu viedään niiden ihmisten keskuuteen ja siihen yhteisöön, missä on avun tarpeessa olevia ihmisiä. Halsted street:n 19.kaupunginosa oli sopiva paikka setlementin perustamiseen, koska siellä asui runsaasti maahanmuuttajia mm. Italiasta, Saksasta, Venäjältä ja Irlannista, 78 % kaupunginosan asukkaista oli siirtolaisia. Hull Housen nimi tulee sen omistaneen Charles J. Hull:n mukaan. Addams sai talon perijättäreltä neljän ensimmäisen asuinvuoden vuokrat anteeksi, koska taloa käytettiin niin hyvään tarkoitukseen. Addams rahoitti toimintaa myös vanhempiensa perinnöllä, sekä lahjoituksilla.

Chicagossa kaupungistuminen, maahanmuutto ja teollistuminen aiheuttivat ongelmia, joihin Hull House pyrki vastaamaan. Setlementin tavoitteena oli taistella polarisoitumista vastaan, päämääränä jopa luokkaerojen poistaminen. Luokkaeron poistamiseen ryhdyttiin konkreettisesti, niin että ylempien luokkien ihmiset tulivat köyhien alueille opettamaan, keskustelemaan ja kansantajuisesti valistamaan köyhiä, kuitenkin kunnioittavalla ja tasa-arvoisella tavalla. Hull Housessa pidettiin yhteiskeittiötä sekä siellä kokoontui piirejä ja klubeja, joissa keskusteltiin yhteiskunnallisista teemoista, kuten sosialismista ja työväenkysymyksistä. Hull House suhtautui kannustavasti ammattiyhdistyksiin ja tarjosi niille kokoontumistiloja, mikä oli tuona aikana harvinaista. Hull Housessa järjestettiin lasten päivähoitoa, siellä oli mahdollisuus harrastaa ja opiskella erilaisia taiteen muotoja, vaikka varsinaista koulua siellä ei ollut. Hull Housen toiminnassa korostui henkisten arvojen tärkeys sekä kulttuurin merkitys. Hull Housessa naiset ja miehet tekivät sosiaali- ja yhdyskuntatyötä ja se oli ensimmäinen unisex setlementti.

Addamsin esikuvana toimi venäläinen kirjailija Leo Tolstoi ja erityisesti t olstoilainen ajattelu, jossa rikkaiden tulisi muuttua ”köyhien kaltaisiksi”. Käytännössä Addams noudatti esikuvansa antamaa mallia, sijoittamalla Hull Housen köyhien ja apua tarvitsevien keskuuteen ja tarjoamalla apua sinne, missä sitä kipeimmin tarvittiin. Addamsin ja Tolstoin ajattelua yhdistää pyrkimys yhteisöllisyyteen, tavoite omaisuuden tasaisempaan jakautumiseen sekä solidaarisuus ja demokraattisuus.  Hull House onkin toiminut esikuvana erilaisille yhteisöhankkeille, yhteisösosiaalityölle, yhteisötaiteelle ja yhteisöjen kehittämiselle, perustuen vahvasti demokraattiseen ajatteluun sekä kunnioittavaan tasa-arvoon.

Jane Addams ja yhteistyökumppaninsa Mary McDowell

Jane Addamsin asennetta Hull Housessa käyneisiin ihmisiin kuvataan kunnioittavaksi, jota voidaan pitää tavoiteltavana myös nykypäivän sosiaalityössä. Yhteisösosiaalityö tulkitsi ihmisten ongelmien taustalle yhteiskunnan rakenteet ja siksi tavoitteena oli saada aikaan muutos ihmisten elinolosuhteissa. Yhteisösosiaalityö on jäänyt julkisen sektorin toiminnassa vähäisemmäksi mutta yhdyskuntatyö toteutuu edelleen kolmannella sektorilla. Addams teki myös vahvaa vaikuttamistyötä köyhien olojen parantamiseksi, vei tietoa köyhien ja työläisten oloista päättäjille, tekemällä mm. laajamittaisia selvityksiä kaupunginosansa väestön olosuhteista. Addams voidaan nähdä yhtenä sosiaalityön ammatillistumiskehityksen keskeisenä toimijana, koska hän kehitti järjestelmällisesti sosiaalialan käytännön työtä sekä loi sen taustalla vaikuttavaa arvopohjaa, jota olen pyrkinyt kuvaamaan edellä.

”The child becomes largely what he is taught; hence we must watch what we teach, and how we live.” –Jane Addams

 Kirjoittanut Jenni Virta, opiskelija,

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ylempi AMK – tutkinto

 

Lähteet

Eräsaari, L. & Mäntysaari, M. 2012. Jane Addams sosiaalisen demokratian teoreetikkona ja poliittisena edistäjänä. Teoksessa Moisio, O-P., Korhonen, P., Järvelä, M. & Lehtonen, E. (toimi.) Ovia yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylän yliopisto.