Sosiaaliala YAMK

Sosionomi (ylempi AMK)

SOSIONOMI (ylempi AMK), Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutuksen laajuus on 90 op ja se kestää 1,5 vuotta.
Toteutusmuoto: monimuoto
Koulutuspäällikkö Outi Wallin
Hakukelpoisuus http://www.tamk.fi.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin. Koulutus tuottaa valmiuksia tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Sosiaalialan koulutusohjelmassa toteutettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sosionomi (ylempi AMK) –tutkintonimikkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto uudistaa ja kehittää sosiaalialan ammatillista asiantuntijuutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Tutkinto antaa valmiuksia organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA JA YDINSISÄLTÖ
Sosiaalialan työtä ohjaavat YK.n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat tutkinnon arvoperustan.
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen
Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat sosiaalityöhön, palvelurakenteisiin sekä palveluohjaukseen liittyvät sisällöt. Hyvinvointipalveluiden johtamisen ja kehittämisen osaaminen monimutkaistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä muodostaa laajimman kokonaisuuden.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opiskelu kestää keskimäärin kaksi vuotta ja se on mahdollista toteuttaa työn ohessa. Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontakti- ja verkko-ohjauksena. Oppimista tuetaan monipuolisin pedagogisin keinoin käyttäen henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmä- ja vertaisohjausta. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteille, jolloin opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä.
Sosiaalialan koulutusohjelma (90 op) muodostuu opintojaksoista (60 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste, joka vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden laskennallinen opintopistemäärä on 60 op.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäisenä vuonna opinnot sisältävät opetussuunnitelman erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja tutkimuksellisen kehittämisen perustana. teoreettiset lähtökohdat. Tähän kytketään erilaisia ongelman ratkaisutaitoja liittyen monimutkaisiin työtilanteisiin. Erityinen huomio myös viestintätaitoihin sekä muihin oppimisen ja asiantuntijuuden metataitoihin. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin.

Toisen vuoden aikana painopiste on tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa, johon liittyvä osaaminen näkyy opinnäytetyössä.

Vastaa