Sosiaaliala YAMK

Innostu ikääntymisestä – tulevaisuuden hyvinvointipalvelut 2025 workshop

TAMK:n Kuntokadun kampuksella järjestettiin toukokuussa 2014 innovatiivinen workshop teemalla Innostu ikääntymisestä – tulevaisuuden hyvinvointipalvelut 2025. Iltapäivän kestäneen tilaisuuden järjestelyistä vastasivat lehtori Mirva Kolonen ja yliopettaja Sirpa Salin. Paikalla oli TAMK:n oman organisaation ja muiden paikallisten koulutusorganisaatioiden edustajia, Tampereen kaupungin edustajia ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.

Pohjustuksena workshop-työskentelylle kuulimme ikääntyneiden parissa työskentelevien tulevaisuuden osaamistarpeista tehdyn selvityksen tuloksia. Tulevaisuuteen meitä johdatteli myös Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön erikoisasiantuntija Arto Hippula, joka kertoi kuulijakunnalle vuorovaikutteisen teknologian mahdollisuuksista. Mahdollisuudet terveysteknologian saralla ovat mittaamattomat. Tampereella on yli kymmenen vuoden ajan tehty alan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, jossa tutkittu tietokoneen uusia käyttötapoja, moniaistisuutta ja kehitelty ohjelmistoja. Hippulan mukaan Tampereella on terveysteknologian hyödyntämisen suhteen hyvä tilanne, sillä alueelta löytyy alan huippuosaamista ja halua saattaa teknologiaa käytäntöön. Lisäksi on luotu toimijoiden yhteistyöverkostoja ja myös Tampereen kaupungin tuki hankkeille on vahva. Alan kehittymisen kannalta oleellista olisi löytää alueelta yrityksiä, jotka osaavat ja kykenevät kaupallistamaan terveysteknologiset innovaatiot. Toinen avainkysymys on saattaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja asiakkaiden arjesta ja käytännöstä nousevat tarpeet tutkijoiden ja kehittäjien tietoon – Teknologia antaa kyllä myöden kehittää mitä erilaisimpia terveysteknologisia ratkaisuja.

Workshopin tavoitteena oli oppimiskahvilan keinoin yhdessä pohtia visiota vuonna 2025 ikääntyneille suunnatuista palveluista, ikääntyneiden omista tarpeista, ikääntyneiden kanssa työskentelevien kompetensseista ja kouluttamisesta. Osallistujat pohtivat kahvikupposten lomassa teemaa neljästä näkökulmasta; ikääntyneet, työntekijät, koulutus ja palveluntuottajat. Vilkkaana ja tuottoisana käyneen keskustelun lopuksi teemoista tiivistettiin visiot vuodelle 2025:

workshop3 

Ikääntyneiden näkökulmasta tulevaisuuden visiossa korostuu etenkin ikääntyneiden yksilöllisyys ja ryhmän heterogeenisyys. Ikääntyneet haluavat tehdä omakohtaisia valintoja hyvinvointipalveluiden suhteen ja myös palvelun laadulle asetettava vaatimustaso nousee. Visiossa keskeisenä nousi esiin myös yksilön oma vastuu hyvinvoinnistaan sekä ikääntyneiden kaikenlainen osallisuus yhteiskunnan eri tasoilla. Yhteiskunnan arvojen muuttuminen näkyy visiossa ikääntyneiden arvostuksena, ikääntynyt ei ole vain menoerä.

 

Työntekijöiden sekä omaishoitajien osalta visiossa tärkeäksi teemaksi määrittyi heidän jaksamisensa tukeminen. Keskeistä visiossa oli myös toimiva tiedonkulku ja asiakkaiden yksityisyyden kunnioittaminen. Työntekijöiden asenteisiin vaikuttaminen ja onnistunut rekrytointi koettiin tärkeäksi, visiona arjen tähtihetkien mahdollistaminen. Omaisten mukaan ottaminen arjen toimintoihin ja verkostoon nähtiin voimavarana, myös eri ammattilaisten välisiä rooleja tulisi rikkoa.

Ikääntyneiden kanssa tulevaisuudessa työskentelevien ammattilaisten koulutuksen osalta visiossa ytimeksi nousi koulutettavien asenteisiin vaikuttaminen. Tulevaisuudessa ikääntyneiden kanssa työskenteleviltä edellytetään yhä monialaisempaa osaamista. Keinona gerontologisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi pohdittiin myös koulutusohjelman omien sisäänottokiintiöiden käyttöön ottamista, alan mediakuvan parantamista, yrittäjyyden tukemista opinnoissa ja sosiaali- ja terveysalan eri koulutusohjelmien välisen yhteistyön lisäämistä ja rajojen ohentamista. Työelämän monialaisen osaamisen vaatimus edellyttää tämän tukemista jo koulutuksessa.

workshop2 Hyvinvointipalveluiden kentän palveluntuottajien näkökulmasta tulevaisuuden visiossa korostui   palvelutuotannon monipuolisuus, mahdollisuus saada monipuoliset palvelut yhdestä paikasta, Avoin, mutta suljettu – piha tyyppiset tuetun asumisen ja yhteisen tekemisen sekä mahdollisimman itsenäisen elämisen ratkaisut, palveluohjauksen merkityksen kasvaminen ja tiimityöskentelyn mallin hyödyntäminen. Yhteiskunnan tehtävänä olisi myös luoda mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen ja järjestää hyvä palvelutoiminnan valvonta.

Kenties jatkossa tällaista tulevaisuussuuntautunutta innovointia ikääntyneiden hyvinvointipalveluiden osalta kannattaisi tehdä myös TAMK:n fysioterapia-, sairaanhoitaja-, geronomi- ja sosionomiopiskelijoiden kesken. Eikö hynttyyt kannattaisi lyödä yhteen jo opiskelujen aikana, koska työelämässä nämä ammattilaiset kohtaavat samoja ikääntyneitä asiakkaita moninaisine tarpeineen?

Katri Nieminen, opiskelija sosiaalialan YAMK