Sosiaaliala YAMK

Etelä-Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun päättymisen jälkeisiä tunnelmia ja tuloksia

Valtakunnallisesti toteutettu työllisyyden kuntakokeilu päättyi vuoden 2015 lopussa. Työ- ja elinkeinoministeriö keräsi kuntakokeilujen toimintakauden ajalta tietoa hankkeiden toteutuksesta. Tietoa kartoitettiin liittyen hankkeiden henkilöstöön, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Lisäksi kysyttiin myös arvioita hankkeiden onnistumisesta ja tärkeää oli saada tietoa mitä hankkeista jää kuntiin kokeilun päättymisen jälkeen.

Kuntakokeilun aikana syntyi runsaasti hyviä käytäntöjä, joista on koostettu opas ”Työllisyyden keittokirja”. Miten työ ja tekijät saadaan kohtaamaan? Oppaaseen on koottu kokemuksia ja ideoita työllistymistä edistävien palveluiden järjestämisestä. Keittokirjasta löytyy kuuden teeman alle 30 erilaista esimerkkiä toimintatavoista, jotka on koettu hyviksi ja vaikuttaviksi.

Työllisyyden kuntakokeilun infokirjeeseen 10/14.12.2015 on koottu toimivia malleja, jotka saatiin alulle kuntakokeiluhankkeiden myötä, ja jotka jatkavat toimintaansa kunnissa. Tässä julkaisussa esitellään myös Etelä-Pirkanmaalle muodostunutta uudenlaista toimintakulttuuria, joiden perustana ovat Etelä-Pirkanmaalle aikaansaadut yhteispalvelukeskukset, monialainen tiimityö ja asiakasraadit, jotka kaikki ovat perustana luomassa alueen työllisyydenhoitoon uudenlaista toimintakulttuuria.

Etelä-Pirkanmaan kuntakokeilu

Etelä-Pirkanmaalla kuntakokeilu toimi kolmen kunnan alueella: Akaa, Urjala ja Valkeakoski. Jokaisessa näissä kunnassa oli yksi yhteinen projektipäällikkö, yksi työ- ja palveluohjaaja/kunta. Lisäksi Akaassa ja Valkeakoskella hankehenkilöstöön kuuluvat yhteispalvelukeskusten palveluneuvojat. Kokeilu toimi perinteisten toimijoiden rinnalla ja tukena ja tarkoituksena oli käytännön toiminnan kautta tuoda esiin asioita, jotka vaativat kehittämistä ja rakentaa aivan uudenlaisiakin toimintoja.

Yhteispalvelukeskukset ja monialainen yhteistyö

Etelä-Pirkanmaalla painotettiin sekä asiakaspalvelun kehittämistä sekä korostettiin kuntien sisäistä ja keskinäistä tahtotilaa työllisyyden hoitoon liittyen. Kuntakokeilulla oli tärkeä osa kehitysprosessissa sekä asiakastyön näkökulmasta, että kuntastrategisesti. Hankkeen toiminnan lähtökohtia olivat uudet palvelut sekä monialainen eri sektorirajat ylittävä yhteistyö.

Yhteistyön pohjaksi rakennettiin moniammatillinen tiimityömalli sekä kahteen kuntaan yhteispalvelukeskukset, joista saman katon alta on saatavilla kuntien aikuissosiaalityön-, Kelan- ja TE-toimiston palvelut. Lisäksi tiloissa toimii työvoiman palvelukeskus ja Valkeakoskella velkaneuvonta.

Yhteispalvelukeskusten on koettu helpottaneen viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Asiakkaiden asioiden käsittely sujuu joustavammin ja käsittely on nopeampaa. Myös eri viranomaisten välinen yhteistyö on kehittynyt ja eri alojen asiantuntijoiden työ on tullut tutummaksi toimijoille.

Monialainen yhteistyö

Kuntakokeilussa alkuun saatettu monialaisen yhteistyön kehittämisen tehtävänä oli tarkastella viranomaisten keskinäisen yhteistyön tapoja. Kuntakokeilua luonnehdittiin tilan raivaajaksi yhteiselle sopimiselle ja monialaiselle yhteistyölle. Kokeilun aikana huomiota kiinnitettiin tiedonkulun tehostamiseen ja erillisyyttä korostavien työtapojen purkamiseen. Viranomaisten välisen toimivan yhteistyön merkitys heijastuu suoraan asiakaspalveluun.

Työllisyyden hoidon palveluprosessien kehittymiselle on merkityksellistä, että joka kuntiin saatiin muodostettua säännöllisesti kokoontuvat moniammatilliset tiimit. Näissä tiimeissä käsitellään sekä toimintojen kehittämistä että asiakasasioita.

Asiakasraatitoiminta

Etelä-Pirkanmaan kuntakokeilussa päästiin käynnistämään ja toteuttamaan alueella aivan uudenlaista työllisyydenhoidon asiakasta osallistavaa toimintaa. Kolmen kunnan työllisyyspalveluissa mukana olevista pitkäaikaistyöttömistä asiakkaista koottiin asiakasraati.

Tarkoituksena oli tuoda kunnan työllisyyden hoidosta vastaaville kokemusasiantuntijoilta tietoa siitä, millaisia palveluja ja toimintoja tarvitaan ja ehdotuksia, miten olemassa olevia palveluja voidaan kehittää. Asiakasraatilaiset edustavat kuntien pitkäaikaistyöttömiä asiakkaita ja tuovat heiltä palautetta toiminnasta.

Asiakasraati on keskustelufoorumi, joka on kokoontunut säännöllisesti ja tavoitteellisesti käsitellen eri teemoja kuntien työllisyydenhoitoon liittyen. Kokoontumisiin ovat osallistuneet myös kunnan työllisyydenhoidon toimijoita ja vastuuhenkilöitä.

Asiakasraatitoiminta jatkuu Etelä-Pirkanmaalla ja asiakkaiden mielipiteitä kuullaan jatkossakin. Toimintaa on suunniteltu kehitettävän siten, että asiakasraatiin otetaan mukaan myös sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita. Näin saadaan näkemyksiä ja kokemuksia asiakkailta laajemmin ja pystytään jatkossa toteuttamaan entistä asiakaslähtöisempiä palveluja. Nykyiset asiakasraatilaiset haluavat olla vastaanottamassa uudet raadin jäsenet ja kokevat, että vertaistuellisuus sekä mentor-tyyppinen toiminta edesauttavat asiakkaiden osallisuuden kokemusta ja sitoutumista yhteistyöhön.
Lähteet:

Lindberg, E., Mäkinen, A. ja Laakso, M. 2014. Työllisyyden keittokirja. Suomen kuntaliitto. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/aek/tyollisyys/kuntakokeilu/Sivut/default.aspx

Infokirje 10. 2015.Työllisyyden kuntakokeilu. 2015. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/aek/tyollisyys/kuntakokeilu/Documents/kuntakokeilu_infokirje10ebook.pdf

Kirjoittaja: Sari Salminen, 15YSO